Inbox 24h

Inbox 24 là giao diện quản lý chat giống như hộp thư trên page.

Tại đây có thể: theo dõi lịch sử chat giữa Bot và khách, thêm khách vào nhóm, gửi kịch bản đến khách hàng và gán nhãn cho khách

Bước 1: Đăng nhập page.botbanhang.vn, nhấn vào inbox

Bước 2: Giao Diện inbox 24

Lưu ý: Dựa trên chính sách Facebook quy định các Page sử dụng ứng dụng Chatbot chỉ được phép sử dụng nhắn tin liên tục cho khách hàng trong vòng 24 giờ. Để đảm bảo Page của Quý khách không bị ảnh hưởng và không vi phạm chính sách Facebook. Quý khách chỉ xem được các khách hàng đã Inbox tương tác với Page trong vòng 24 giờ. Ngoài 24 quý khách nên sử dụng Inbox mặc định của Page.

  1. Danh sách khách hàng gồm những khách hàng tương tác inbox với Fanpage

  2. Giao Diện Chat với khách hàng

  3. Bạn có thể kích hoạt 1 kịch bản, dừng Bot hoặc gửi 1 sản phầm để gửi đến khách hàng thay vì gửi dạng văn bản đơn giản (Lưu ý: Chỉ gửi được khi trong vòng 24 giờ)

Tìm hiểu thêm tính năng kịch bản để tối ưu hơi "Kịch bản"

4. Bạn có thể thủ công thêm khách hàng vào trong nhóm (Để tạo nhóm: vào tính khách hàng đến nhóm khách hàng sau đó tạo nhóm khách )

5. Bạn có thể tạo nghi chú đối với khách hàng tại