Get Attributes

Cho phép bạn lấy các thuộc tính người dùng để đưa ra các hệ thống thứ ba.

Cú pháp

  • URL: https://api.botbanhang.vn/v1.3/public/clients?access_token={{accessToken}}&psid={{clientID}}HEADERS:

  • Content-Type: application/json

  • Giải thích các tham số trong URL:

    {{accessToken}}: là mã xác thực trang trong phần "Thiết lập chung". Nếu chưa có mã xác thực thì chỉ cần nhấn Tạo mã mới.

{{clientID}}: là ID của người dùng trên trang. Dùng $ để gọi clientID người dùng trên trang.

Last updated