Tổng quan về Chatbot
Bắt đầu với Chatbot
Powered By GitBook
Get Attributes
Cho phép bạn lấy các thuộc tính người dùng để đưa ra các hệ thống thứ ba.

Cú pháp

    URL: https://api.botbanhang.vn/v1.3/public/clients?access_token={{accessToken}}&psid={{clientID}}HEADERS:
    Content-Type: application/json
    Giải thích các tham số trong URL:
    {{accessToken}}: là mã xác thực trang trong phần "Thiết lập chung". Nếu chưa có mã xác thực thì chỉ cần nhấn Tạo mã mới.
{{clientID}}: là ID của người dùng trên trang. Dùng $ để gọi clientID người dùng trên trang.

Last modified 10mo ago
Copy link
Contents
Cú pháp