Tạo đối tượng tương tự từ tệp khách hàng Chatbot trên BM (Lookalike Audience)

Định nghĩa

Đối tượng tương tự là cách thức tiếp cận những người mới có khả năng quan tâm đến doanh nghiệp của bạn vì họ giống với khách hàng hiện tại tốt nhất của bạn (Xem thêm tại đây). Cũng có thể hiểu Đối tượng tương tự là những đối tượng sẽ được AI của Facebook học từ đối tượng có sẵn và tìm đến những người có hành vi cũng như sở thích giống với những Đối tượng từ Tệp khách hàng của bạn.

Đối tượng tương tự chỉ áp dụng đối với tài khoản Quảng cáo BM.

Đối tượng tuỳ chỉnh có quy mô (số lượng khách hàng) càng lớn thì Đối tượng tương tự sẽ tìm đến những người có hành vi gần giống nhất càng cao. Vì vậy nên tệp khách hàng càng lớn sẽ càng tốt hơn.

Đối tượng tương tự được áp dụng vào Đối tượng khi chạy Quảng cáo trên Facebook.

Cài đặt

Truy cập Trình quản lý quảng cáo sau đó truy cập Đối tượng từ tài khoản BM.

Tại Giao diện quản lý các đối tượng trên BM, chọn Đối tượng tuỳ chỉnh cần tạo Đối tượng tương tự, sau đó chọn Tạo đối tượng tương tự.

Tại đây, cài đặt khu vực cũng như Quy mô mong muốn.

  • Chọn Vị trí đối tượng tại Vùng lãnh thổ mong muốn.

  • Quy mô đối tượng sẽ là % tổng số người có tại lãnh thổ đó có hành vi gần nhất với với nguồn đối tượng đã chọn, % càng cao việc lọc đối tượng càng kém do sẽ lọc trên diện rộng.

Sau khi thiết lập xong, bấm Tạo đối tượng để nhận được đối tượng mới phù hợp với cài đặt.

Last updated