Thiết lập Menu

Vào "Tăng trưởng" đến "Menu Messenger".

Chỉnh sửa menu chính theo ý muốn.

Tạo được tối đa 3 mục trong menu lớn.

Tự thiết lập menu

Lưu ý: Tối đa 3 menu.

Bước 2: Thiết lập chi tiết của menu:

Tiêu đề: tên nút.

Khi khách hàng chọn menu sẽ được dẫn đến đường link nhất định.

Chức năng

Khởi động bot: xuất hiện lời chào và danh mục.

Hiện danh mục: xuất hiện danh mục

Liên hệ: xuất hiện các hình thức để khách hàng liên hệ với shop.

Kích hoạt kịch bản: xuất hiện kịch bản đã xây dựng.

Last updated