Thiết lập menu

Chỉnh sửa menu chính theo ý muốn

Tạo được tối đa 3 mục trong menu lớn,

Chọn để cài đặt menu dạng mặc định

Tích : Bật/ tắt Khung chat trên ứng dụng Messenger

Tự thiết lập menu

Bước 1: Chọn để xóa các menu mặc định

Chọn để thêm các menu.

Lưu ý: Tối đa 3 menu.

Bước 2: Thiết lập chi tiết của menu:

Tiêu đề: tên nút

Khi khách hàng chọn menu sẽ được dẫn đến đường link nhất định

Chức năng

Khởi động bot: xuất hiện lời chào và danh mục

Hiện danh mục: xuất hiện danh mục

Liên hệ: xuất hiện các hình thức để khách hàng liên hệ với shop

Kích hoạt kịch bản: xuất hiện kịch bản đã xây dựng