Thêm/Xoá đối tượng tuỳ chỉnh (Beta)

Chức năng

Tự động thêm khách hàng vào Đối tượng trong tài khoản BM khi khách hàng tương tác với kịch bản có chứa hành động Thêm vào đối tượng tuỳ chỉnh (Beta) (Tìm hiểu thêm về Đối tượng trong Trình Quản lý Quảng Cáo tại đây).

Cài đặt

1. Liên kết tài khoản Quảng cáo với Bot Bán Hàng (Đồng bộ hoặc thêm Đối tượng cho BM từ Bot Bán Hàng)

  • Tìm hiểu thêm về cách thức Đồng bộ Đối tượng từ Trình Quản lý Quảng Cáo tại đây.

2. Cài đặt tại Kịch bản

  • Tại Kịch bản, chọn hành động Thêm vào đối tượng tuỳ chỉnh (Beta) hoặc Xoá khỏi đối tượng tuỳ chinh (Beta).

  • Chọn Đối tượng muốn thêm khi kịch bản được kích hoạt.

  • Lưu để hoàn tất cài đặt.

Các hành động tương tự sẽ áp dụng khi sử dụng hành động Xoá khỏi tất cả tệp (beta), với hành động này sẽ xoá khỏi tất cả các tệp Đối tượng tại tài khoản Quảng Cáo được chọn.

Last updated