Hướng dẫn đồng bộ OnlineCRM

Tương tự kết nối với Nhanh.vn, với hệ thống Online CRM cần liên hệ bộ phận hỗ trợ của Online CRM để được cung cấp CRM Url và Access Key.

Sau khi nhận được CRM Url và Access Key, điền thông tin vào các ô tương ứng tại Merchant.

Bấm Đồng bộ OnlineCRM để tiến hành đồng bộ Sản phẩm.

Last updated