Widget Ghi chú

Chức năng

Cho phép người dùng Note lại trạng thái khách hàng để tiện cho quá trình theo dõi và chăm sóc khách hàng trên Fanpage

Cài đặt

Cài đặt tương tự Widget Kịch Bản Bot Bán Hàng.

Last updated