Tạo Form

CUSTOM FORM VÀ ĐẨY DỮ LIỆU VỀ GOOGLE SHEET

1. HƯỚNG DẪN TẠO FORM.

Bước 1: Ở mục tính năng Nâng cao chọn Custom form.

Bước 2. Tạo Form mới.

Bước 3: Tùy biến Form.

Có 2 phần quan trong ở phần này.

Phần 1: Phần tùy biến thông tin trên form.

Phần 2: Xây dựng chuỗi hành động sau khi khách hàng điền form.

Phần 1: Phần tùy biến thông tin trên form.

Ví du: Chúng ta cần tạo form để lấy các thông tin bao gồm: Họ tên, SĐT, Ngày sinh, Địa chỉ …

- Trong phần danh sách thuộc tính, chúng ta thêm các thuộc tính tương ưng như trên hình (1).

- Form hiển thị có dạng như hình dưới.

Trong mỗi thuộc tính có 3 phần chính:

Khóa: Đây là mã trường thông tin, dùng để lưu thông tin đăng ký với thuộc tính Họ và tên.

Tên thuộc tính: Đây là nội dung hiện thị trên form tương ứng với yêu cầu thông tin cần lấy.

Kiểu dữ liệu: Định dạng dữ liệu cho thông tin đăng ký.

  • Văn Bản, Văn bản dài: Khách hàng điền thông tin dưới dạng văn bản.

  • Ngày Tháng: Khách chọn thời gian.

Sản phẩm: Hiển thị giao diện sản phẩm ( Lưu ý: Vào Bán hàng đến Sản Phẩm để đăng).

  • Sản phẩm: Hiển thị giao diện sản phẩm ( Lưu ý: Vào Bán hàng đến Sản Phẩm để đăng).

  • Sản phẩm: Hiển thị giao diện sản phẩm ( Lưu ý: Vào Bán hàng đến Sản Phẩm để đăng).

  • Sản phẩm: Hiển thị giao diện sản phẩm ( Lưu ý: Vào Bán hàng đến Sản Phẩm để đăng).

  • Sản phẩm: Hiển thị giao diện sản phẩm ( Lưu ý: Vào Bán hàng đến Sản Phẩm để đăng).

  • Sản phẩm: Hiển thị giao diện sản phẩm ( Lưu ý: Vào Bán hàng đến Sản Phẩm để đăng).

  • Sản phẩm: Hiển thị giao diện sản phẩm ( Lưu ý: Vào Bán hàng đến Sản Phẩm để đăng).

  • Nội Dung html: Đưa Văn bản hoặc API để gửi đến khách hàng.

  • Tùy Chọn: Phù hợp với các sản phẩm quần áo hay giầy dép chọn Size hay màu.

Phần 2: Xây dựng hành động sau khi khách hàng điền form.

Ví dụ: Sau khi khách hàng điền form. Bot sẽ gửi lại thông tin họ vừa đăng ký.

Chúng ta thêm 1 hành động như hình bên dưới.

Lưu ý: Các trường thông tin phải gọi đúng cách (Gọi theo khóa).

Mẫu cài đặt nội dung phản hồi sau khi điền Form:

Chúc mừng {{first_name}} {{last_name}} đã đăng ký thành công.

------------------

Chú ý: Lưu ý về trường địa chỉ( bạn có thể copy phần trên rồi thay mỗi trường nhé).

2. HƯỚNG DẪN XUẤT DỮ LIỆU VỀ GOOGLE SHEET

Bước 1: Tạo 1 google biểu mẫu với các trường thông tin theo các mục của form bạn muốn lấy:https://docs.google.com/forms.

Copy link Form.

Thêm hành động chọn "Điền Google Form".

Đưa link form vừa mới sao chép vào rồi nhấn nút " Quét Form" sau đó điền các giá trị.

Lưu lại và chạy.

Chú ý: Có 2 cách để chạy Form đã tạo.

Cách1: Chạy trực tiếp.

"Bot Bán Hàng" giúp bạn xuất luôn ra đường link để chạy Form.

Cách 2: Dựa Vào kịch bản.

Vào "Chat Bot" đến "kịch bản" dùng các tính năng "Nút ấn" hay "Slide".

Bạn chọn "Địa Chỉ Web mặc định" đến "Form" enter rồi chọn Form mới tạo.

Last updated