Thiết lập tin khởi động

Cho phép thiết kế tin nhắn khởi động bot - tin nhắn đầu tiên hiển thị khi khách hàng nhấn “Bắt đầu” (Get started).

Chỉnh sửa hành vi.

Vào tăng trưởng đến "Bắt đầu Chat bot".

  1. Nút Bắt đầu / Get Started.

Thiết lập tin nhắn mặc định: tin nhắn khởi động mặc định bao gồm.

  • Thêm hành vi: Bao gồm các hành vi Thêm vào nhóm, Xóa khỏi nhóm, Gửi tin nhắn, Gửi yêu cầu, Kích hoạt kịch bản, Thông báo đến nhân viên, Tính năng mặc định, Soạn tin nhắn, Thêm vào chuỗi sự kiện, Xóa khỏi chuỗi sự kiện, Thêm vào khuyến mại và Gửi khảo sát.

  • Hoặc dùng kích hoạt 1 kịch bản có sẵn.

2. Câu hỏi thường gặp.

Đặt tên câu hỏi và kết nối với kịch bản tương.

Last updated