Đối tượng tuỳ chỉnh

Chỉ hoạt động với Tài khoản Quảng cáo BM, không hoạt động trên tài khoản cá nhân.

1. Tác dụng

Thêm khách hàng vào đối tượng trên Quảng Cáo khi khách hàng tương tác với Kịch Bản được cài đặt hành động thêm đối tượng tuỳ chỉnh.

2. Cài đặt

2.1. Cài đặt đối tượng tuỳ chỉnh

  • Tại giao diện Bot Bán Hàng truy cập Facebook Ads => Đối tượng tuỳ chỉnh.

  • Tạo hoặc thêm đối tượng tuỳ chỉnh bằng cách chọn tại giao diện Bot

  • Cấp quyền ads để tạo hoặc thêm đối tượng tuỳ chỉnh cho tài khoản quảng cáo.

=> Sau khi đã có Đối tượng tuỳ chỉnh tiến hành cài đặt tại kịch bản Bot Bán Hàng.

2.2. Cài đặt tại kịch bản

  • Truy cập Chatbot => Kịch bản => Chọn hoặc tạo 1 kịch bản muốn thêm vào đối tượng.

  • Tại kịch bản thêm hành động chọn thêm vào đối tượng tuỳ chỉnh sau đó chọn đối tượng cần lưu.

=> Sau khi hoàn thành cài đặt, khách hàng tương tác với kịch bản đã thêm hành động Thêm vào Đối tượng tuỳ chỉnh đều được tự động thêm vào Đối tượng tại Tài khoản quảng cáo đã chọn.

Last updated