Điền Google Form

Lưu trữ thông tin khách hàng

Công dụng

Tính năng Google Form giúp người dùng lưu trữ dữ liệu khách hàng vào SpreadSheet của Google thông qua API của Bot Bán Hàng.

Ví dụ:

Tạo SpreadSheet Google

  • Truy cập Google Drive, tại giao diện của Google Drive tạo Biểu Mẫu mới:

Lưu ý với những Gmail doanh nghiệp cần tắt cài đặt hạn chế để sử dụng.

  • Tạo biểu mẫu với các trường thông tin cần lưu trữ dưới dạng Trả lời ngắn.

Sau khi thêm xong các trường thông tin cần lưu trữ Click vào xem trước Biểu Mẫu để xem trước Form và lấy link có đuôi viewform.

Sau khi lấy link có đuôi viewform gắn vào đường dẫn trong hành động Điền Google Form trong Kịch Bản sau đó ấn Quét form.

  • Điền giá trị vào các cột tương ứng (Giá trị ở đây chính là các trường dữ liệu đã được lưu trữ trước đó ví dụ Thuộc tính tuỳ biến hoặc Trường dữ liệu tại hành động Hỏi đáp).

  • Sau khi điền xong các giá trị quay trở lại Spread Sheet vừa tạo ấn vào Câu trả lời để tạo Sheet.

Last updated