Soạn tin nhắn

Tính năng giả lập hành động đang Soạn tin nhắn từ Fanpage tới khách hàng, khách hàng sẽ nhận được hiển thị Fanpage đang soạn tin nhưng thực tế sẽ không có tin nhắn nào được gửi đi.

  • Tính năng Soạn tin nhắn thường được áp dụng trước kịch bản có nội dung text dài, tạo cảm giác nội dung tin nhắn đang được soạn bởi người thật.

Cài đặt

Tại kịch bản chọn tính năng Soạn tin nhắn sau đó set thời gian soạn tin.

Last updated