Tự động nhận diện Số điện thoại (Email) và gửi kịch bản sau khi nhận diện

Tự động Nhận Diện Số điện thoại hoặc Email khách hàng và gửi kịch bản sau khi nhận diện

Chức năng

Tính năng cho phép người dùng Chatbox thiết lập để Bot tự nhận diện khách hàng khi khách hàng để lại Số điện thoại hoặc Email, sau đó gửi tới khách hàng Kịch bản mong muốn. Với chức năng này có thể áp dụng trong nhiều trường hợp, ví dụ:

 • Khách hàng để lại SĐT (Email) sẽ gửi tới khách hàng lời cảm ơn sau đó tự động gắn nhãn khách hàng

 • Sau khi khách hàng để lại số sẽ tự động dừng bám đuổi khách hàng nếu đang sử dụng Chuỗi sự kiện bám đuổi khách......

Cài đặt

Chọn Tab "Trigger message" trong Thiết lập để tiến hành Cài đặt Trigger Message.

Trigger Phone: Tự động nhận diện Số điện thoại khách hàng. Bật để cài đặt.

Trigger Email: Tự động nhận diện Email khách hàng. Bật để cài đặt.

Tại đây có thế chọn 1 trong 2 Tuỳ chọn như ảnh trên hoặc chọn cả 2 để tiến hành cài đặt cho từng mục

Hướng dẫn cài đặt với Trigger Phone:

 • Đầu tiên với phương thức truyền dữ liệu đổi thành phương thức "POST".

 • Tại đường dẫn (API) dán vào đoạn Code dưới đây:

https://api.botbanhang.vn/v1.3/public/json?access_token={{chatbot_token}}&psid={{client_id}}
 • Thay acess_token cho {{chatbot_token}} để nhận được đoạn API như trên ảnh , cách lấy access_token:

Truy cập Thiết lập trong Chatbot với Page cần cài đặt chọn Thiết lập chung:

Tại Tab Tổng quan Copy Mã xác thực trang sau đó dán vào thay thế cho {{chatbot_token}}:

Thay thế {{chatbot_token}}, sẽ được dòng API ví dụ dưới đây:

https://api.botbanhang.vn/v1.3/public/json?access_token=41e601f90296186559a770d3f250e4b55ae050b85872e5dc16d6f77b92ab07cb&psid={{client_id}}
 • Tiếp theo tại phần "Dữ liệu gửi đi (dạng Json)" dán vào dòng code dưới đây:

{
  "redirect_to_blocks": [
    "id_kichban"
  ]
}

Đây là phần thiết lập Kịch bản sẽ được kích hoạt ngay sau khi khách hàng để lại Số điện thoại khi Chat với nhân viên hoặc với Bot. Có thể hiểu đơn giản khi khách hàng để lại SĐT trong đoạn chat sẽ kích hoạt Kịch bản tự động này. Cách lấy id_kichban:

Tại giao diện cài đặt Chatbot Bot Bán hàng, chọn Chatbot sau đó tìm đến Kịch bản cần kích hoạt khi khách hàng để lại Số điện thoại hoặc Tạo Kịch bản mới.

Tiếp theo có thể thấy ID kịch bản tại giao diện kịch bản, Copy ID Kịch bản sau đó dán vào id_kichban trong thiết lập Trigger Message Chatbox.

Dòng Code nhận được sau khi dán:

{
  "redirect_to_blocks": [
    "5fbce8b4de86280012b16e06"
  ]
}
 • Thiết lập Delay time từ 10 -> 15s để tránh trường hợp bỏ sót khách hàng

 • Tạo/Cập nhật để hoàn thành thiết lập.

Last updated