Hành động ngẫu nhiên

Chức năng

  • Kích hoạt ngẫu nhiên 1 trong các hành động được thêm phía dưới hành động này.

Cài đặt

  • Tại Kịch bản chọn Hành động ngẫu nhiên.

  • Cài đặt các hành động ngẫu nhiên sẽ được gửi đi khi kịch bản được kích hoạt.

  • Lưu sau đó ấn nút "Đến" để xem kết quả.

Last updated