Chức năng Merchant

1. Quản lý Doanh Nghiệp

2. Quản lý Gamification - Selling Page

3. Đấu nối CRM, Kết nối Giao Vận, Kết nối thanh toán

  • Tại Trang chủ Merchant, tạo mới hoặc chọn 1 cửa hàng cần kết nối đến các nền tảng khác.

  • Truy cập tab Thiết lập tại góc phải Màn Hình => Giao diện kết nối các nền tảng Đa kênh.

Last updated