Tổng quan về Chatbot
Bắt đầu với Chatbot
Chức năng Merchant

1. Quản lý Doanh Nghiệp

Quản lý nhiều Doanh nghiệp khác nhau

2. Quản lý Gamification - Selling Page

Các chức năng chính trên Merchant

3. Đấu nối CRM, Kết nối Giao Vận, Kết nối thanh toán

  • Tại Trang chủ Merchant, tạo mới hoặc chọn 1 cửa hàng cần kết nối đến các nền tảng khác.
Tạo mới hoặc chọn cửa hàng cần kết nối
  • Truy cập tab Thiết lập tại góc phải Màn Hình => Giao diện kết nối các nền tảng Đa kênh.
Truy cập Thiết lập
Chức năng đồng bộ các nền tảng khác