Widget Kịch bản Bot Bán Hàng

Chức năng

Cho phép người dùng gửi nhanh Kịch bản từ Chatbot đến khách hàng chỉ thông qua 1 Click chuột.

Cài đặt

1. Cài đặt

Tại Chợ ứng dụng Chọn Widget Kịch bản Bot Bán Hàng để tiến hành cài đặt.

Chọn Page cần cài đặt.

Tiếp theo lựa chọn Vị trí hiển thị, Kích cỡ và Nhóm nhân viên hiển thị trên Chatbox sau đó chọn "Đồng ý" để tiếp tục.

  • Vị trí hiển thị Widget sẽ hiển thị trên giao diện Chat như sau:

  • Kích thước hiển thị trên giao diện Chatbox:

  • Nhóm nhân viên hiển thị là lựa chọn các nhân viên trên page có thể xem và sử dụng Widget đó (Cài đặt Nhóm nhân viên tại đây).

Tiếp theo chọn Kích hoạt để kích hoạt Widget.

Refresh (F5) lại Chatbox để bắt đầu sử dụng Kịch bản Bot Bán Hàng

Last updated