Hướng dẫn kết nối Giao hàng nhanh

Bước 2: Chọn vào tên tài khoản như trong hình.

Bước 3: Màn hình hiện đầy đủ thông tin tài khoản và chọn vào nút "Xem" để lấy Token.

Bước 4: Dán Token API vào ô tương ứng tại Merchant.

Bước 5: Bấm Kết nối GHN để bắt đầu kết nối giao vận.

Last updated