Điều kiện

Chức năng

Điều kiện là hành động giúp người sử dụng Chatbot có thể gửi kịch bản đến đối tượng khách hàng phù hợp với các yêu cầu được đặt ra.

Cài đặt

1. Cài đặt trong kịch bản

Tại Kịch bản gọi ra hành động "Điều kiện"

Giải thích hành động Điều kiện:

  1. Cài đặt điều kiện được đặt ra, khi khách hàng phù hợp với điều kiện đó thì (3) sẽ xảy ra.

  2. Phần Cài đặt điều kiện cho dữ liệu đã tồn tại (Thuộc tính).

  3. Hành động sẽ xảy ra khi đối tượng phù hợp với điều kiện được đặt ra.

  4. Nếu đối tượng không phù hợp với bất kỳ điều kiện nào được đặt ra sẽ xảy ra hành động được cài đặt cho "Mặc định".

  5. Thêm điều kiện để lọc sâu hơn về đối tượng nhận tin nhắn.

  6. Giải thích cho phần "Chỉnh sửa điều kiện":

Hoặc: Nếu đối tượng phù hợp với điều kiện 1 hoặc phù hợp với điều kiện 2 thì sẽ nhận được hành động tương ứng.

Và: Nếu đối tượng phù hợp với cả điều kiện 1 và điều kiện 2 thì sẽ nhận được hành động tương ứng.

Có chứa, bằng: Dùng cho điều kiện dạng Chuỗi ký tự (String).

Bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, không bằng: Dùng cho điều kiện dạng Số (Numbers).

2. Case điều kiện Demo

Dưới đây sẽ là Case điều kiện Demo để lọc ra kịch bản được gửi cho các đối tượng có "Giới tính" khác nhau, ví dụ với mỗi giới tính Nam hoặc Nữ sẽ nhận được những Tin nhắn khác nhau khi Kịch bản được kích hoạt.

Lưu ý với dạng điều kiện là Chuỗi ký tự cần thêm dấu ' ' hoặc " " cho giá trị được gọi.

Lưu và ấn Đến để xem thử kết quả.

Last updated