Bot Bán Hàng
Search
K
Comment on page

Nhóm khách hàng (Thêm/Xoá Nhóm)

1. CHỨC NĂNG

  • Thêm hoặc xoá khách hàng khỏi nhóm khách hàng để Theo Dõi và Chăm sóc khách hàng theo Nhóm Khách.

2. CÀI ĐẶT

2.1. Tạo nhóm khách hàng

  • Tại giao diện Chatbot truy cập Khác hàng => Nhóm khách hàng.
Truy cập nhóm khách hàng tại giao diện Chatbot
  • Tạo Tên nhóm phân loại theo từng Mục đích của Nhóm.
Thêm nhóm khách hàng
Tạo tên theo mục đích của nhóm
Giao diện hiển thị số thành viên trong nhóm khách hàng

2.2. Thêm và xoá nhóm tại kịch bản

  • Tại kịch bản chọn hành động Thêm vào nhóm hoặc Xoá khỏi nhóm theo mục đích sử dụng sau đó chọn nhóm khách hàng cần thêm hoặc xoá.
Chọn hành động Thêm hoặc Xoá nhóm theo mục đích sử dụng
Gõ tên nhóm cần Thêm hoặc Xoá sau đó ấn Enter để chọn
Lưu để hoàn thành hành động