Nhóm khách hàng (Thêm/Xoá Nhóm)

1. CHỨC NĂNG

  • Thêm hoặc xoá khách hàng khỏi nhóm khách hàng để Theo Dõi và Chăm sóc khách hàng theo Nhóm Khách.

2. CÀI ĐẶT

2.1. Tạo nhóm khách hàng

  • Tại giao diện Chatbot truy cập Khác hàng => Nhóm khách hàng.

  • Tạo Tên nhóm phân loại theo từng Mục đích của Nhóm.

2.2. Thêm và xoá nhóm tại kịch bản

  • Tại kịch bản chọn hành động Thêm vào nhóm hoặc Xoá khỏi nhóm theo mục đích sử dụng sau đó chọn nhóm khách hàng cần thêm hoặc xoá.

Last updated