Tổng quan về Chatbot
Bắt đầu với Chatbot
Quảng cáo Facebook

1. Tác dụng

Tự động Kích hoạt kịch bản sau khi khách hàng tương tác với Json Quảng cáo trong Messenger.

2. Cài đặt

  • Tại giao diện Bot Bán Hàng chọn Quảng Cáo Facebook.
  • Chọn tài khoản đang chạy bài viết cần cài đặt sau đó chọn mục tiêu để cài đặt.
Với tài khoản chưa được cấp quyền => Cấp thêm quyền ads để Bot truy cập vào TK QC
Lựa chọn Cài đặt theo Chiến dịch Quảng Cáo hoặc Tệp hoặc Quảng Cáo