Quảng cáo Facebook

1. Tác dụng

Tự động Kích hoạt kịch bản sau khi khách hàng tương tác với Json Quảng cáo trong Messenger.

2. Cài đặt

  • Tại giao diện Bot Bán Hàng chọn Quảng Cáo Facebook.

  • Chọn tài khoản đang chạy bài viết cần cài đặt sau đó chọn mục tiêu để cài đặt.

Last updated