Hành động với người giới thiệu

Chức năng

Kích hoạt kịch bản khi chia sẻ đường link kịch bản với bạn bè mà trong link có bao gồm Client_Id của người chia sẻ.

  • Client_ID ở đây là định danh của khách hàng đối với Fanpage được cài đặt (Với mỗi Fanpage người dùng Facebook sẽ có một ID khác nhau để định danh khách hàng đối với Fanpage đó).

Cài đặt

1. Lấy Client_ID với Fanpage

  • Tại kịch bản gọi ClientID bằng cách ấn "Shift + 4" sau đó gọi client_id hoặc sử dụng cú pháp {{client_id}}. Chạy kịch bản đó để lấy ID đối với Fanpage.

  • Lưu kịch bản và chạy thử để nhận ID.

2. Hành động với người giới thiệu

  • Cài đặt các hành động sẽ xảy ra khi người được chia sẻ đường link bấm vào link.

  • Lưu và lấy link ref sau đó gắn ClientID vừa nhận được phía trên thay thế cho đuôi {{client_id}} của link.

  • Sử dụng link sau khi được thay chia sẻ cho bạn bè. Sau khi bạn bè bấm vào link được chia sẻ sẽ nhận được kết quả sau:

Last updated