Chuỗi Sự kiện (Thêm/Xoá Chuỗi)

1. Tác dụng

Chuỗi sự kiện là tính năng tự động gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm khách hàng tương tác với kịch bản có gắn Chuỗi sự kiện.

Tính năng Chuỗi sự kiện cần được thực hiện đúng theo "Luật 24h" của Facebook.

2. Tạo Chuỗi sự kiện

  • Tại giao diện Chatbot, chọn Chatbot => Chuỗi sự kiện để tạo chuỗi.

  • Tạo và cài đặt chuỗi sự kiện chăm sóc khách hàng 24h.

(1). Đặt tên Chuỗi sự kiện.

(2). Tạo thêm sự kiện chăm sóc.

(3). Set thời gian tự động gửi tin nhắn cho khách hàng hàng.

  • Kích hoạt kịch bản cho từng sự kiện hoặc cài đặt trực tiếp hành động cho sự kiện.

+ Kích hoạt kịch bản cho sự kiện.

+ Tạo kịch bản trực tiếp cho sự kiện.

  • Lưu và bật chuỗi để sử dụng trong Kịch bản.

3. Thêm vào hành động trong kịch bản

  • Tại giao diện Kịch bản, có thể thêm hành động thêm hoặc xoá chuỗi bằng 1 trong số các cách dưới đây:

  • Tìm và chọn Chuỗi sự kiện cần thêm hoặc xoá.

Last updated