Bot Bán Hàng
Search
K

Chuỗi Sự kiện (Thêm/Xoá Chuỗi)

1. Tác dụng

Chuỗi sự kiện là tính năng tự động gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm khách hàng tương tác với kịch bản có gắn Chuỗi sự kiện.
Tính năng Chuỗi sự kiện cần được thực hiện đúng theo "Luật 24h" của Facebook.

2. Tạo Chuỗi sự kiện

  • Tại giao diện Chatbot, chọn Chatbot => Chuỗi sự kiện để tạo chuỗi.
Truy cập Chuỗi sự kiện
  • Tạo và cài đặt chuỗi sự kiện chăm sóc khách hàng 24h.
Tạo Chuỗi sự kiện
(1). Đặt tên Chuỗi sự kiện.
(2). Tạo thêm sự kiện chăm sóc.
(3). Set thời gian tự động gửi tin nhắn cho khách hàng hàng.
  • Kích hoạt kịch bản cho từng sự kiện hoặc cài đặt trực tiếp hành động cho sự kiện.
+ Kích hoạt kịch bản cho sự kiện.
Chọn kịch bản kích hoạt trực tiếp
+ Tạo kịch bản trực tiếp cho sự kiện.
Chọn tuỳ chỉnh kịch bản
Tạo kịch bản trực tiếp cho sự kiện
  • Lưu và bật chuỗi để sử dụng trong Kịch bản.
Tắt bật chuỗi để sử dụng Chuỗi sự kiện trong kịch bản

3. Thêm vào hành động trong kịch bản

  • Tại giao diện Kịch bản, có thể thêm hành động thêm hoặc xoá chuỗi bằng 1 trong số các cách dưới đây:
Thêm hoặc xoá chuỗi sự kiện
  • Tìm và chọn Chuỗi sự kiện cần thêm hoặc xoá.
Tìm kiếm và chọn chuỗi sự kiện cần thêm hoặc xoá. Lưu để hoàn tất hành động