Thuộc tính tuỳ biến

Tính năng nâng cao - Áp dụng từ gói Loyalty trở lên

ĐỊNH NGHĨA

 • Thuộc tính (tiếng Anh: attribute) là một đặc tả định nghĩa đặc tính của một đối tượng, phần tử, hay tập tin. Nó còn có thể chỉ đến giá trị cho một thực thể cụ thể. Cụ thể hơn, thuộc tính nên được xem là siêu dữ liệu. Một thuộc tính là một đặc tính thường xuyên và cụ tổng quát của một đặc tính. Tuy nhiên, trong thực tế, thuật ngữ thuộc tính có thể sử dụng và xem là tương đương của đặc tính (property) phụ thuộc vào ngữ cảnh công nghệ. Một thuộc tính của một đối tượng thường chứa một tên và một giá trị; của một phần tử, một loại hay tên lớp; của một tập tin, một tên và phần mở rộng (Wikipedia).

 • Trong Bot Bán Hàng, Thuộc tính tuỳ biến được biết đến như nơi lưu trữ thuộc tính của 1 đối tượng cụ thể (Khách hàng, Fanpage, Đơn hàng, Sản Phẩm), mỗi thuộc tính dùng để lưu trữ dữ liệu khách hàng, sản phẩm,..... Ví dụ như: Họ tên, Địa chỉ, Màu sắc, Số lượng.... Thuộc tính sau khi lưu có thể gọi ra để sử dụng trong Kịch Bản.

- Thuộc tính mặc định

Thuộc tính hệ thống được cài đặt mặc định và không thể chỉnh sửa, có thể gọi nhanh trong kịch bản bằng ký tự $ (Phím tắt: Shift+4) hoặc đặt trong dấu {{ }}.

Thuộc tính hệ thống Bot Bán Hàng cho phép gọi ra các trường dữ liệu mặc định từ Facebook như Tên, Giới tính, ID, tên Page.....

Ví dụ:

- Thuộc tính tuỳ biến

1. Cài đặt

 • Tại giao diện Chatbot truy cập Nâng cao => Thuộc tính tuỳ biến.

 • Thêm Thuộc tính để tạo Thuộc tính mới.

 • Tại giao diện Thêm thuộc tính, điền thông tin đầy đủ cho thuộc tính cần thêm mới theo nhu cầu sử dụng.

 1. Tên thuộc tính theo mục đích sử dụng.

 2. Đặt tên biến cho thuộc tính (Tên biến chỉ hỗ trợ kí tự không dấu, số và dấu _ ).

 3. Mô tả cho Thuộc tính (Có thể có hoặc không).

 4. Chọn Phạm vi sử dụng thuộc tính: Page; Khách hàng; Đơn hàng; Sản phẩm.

 5. Chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính: Chuỗi ký tự; Số; Có/Không; Tuỳ chọn (String; Number; True/False; Option).

 6. Đặt giá trị mặc định cho Thuộc tính (Lưu ý: với dạng dữ liệu Số hoặc Chuỗi ký tự có thể có hoặc không, với dạng dữ liệu Có/Không không cần đặt giá trị mặc định, với dạng Tuỳ chọn bắt buộc phải thêm các lựa chọn cho Thuộc tính)

Lưu để hoàn tất cài đặt.

2. Một số ứng dụng của Thuộc tính tuỳ biến trong Bot Bán Hàng

2.1. Hỏi đáp

2.2. Điều kiện

Last updated