Bot Bán Hàng
Search
K

Hướng dẫn tạo Danh mục - Sản Phẩm

Ngoài việc chat với Page, Bot Bán Hàng giúp chủ Page cung cấp; giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của Page ngay trên Messenger bằng cách phân loại sản phẩm theo danh mục.
Danh mục cha bao gồm các danh mục con.
Danh mục con bao gồm các sản phẩm.
Sản phẩm được nhập đúng là sản phẩm thuộc danh mục con.

1. DANH MỤC CHA

Chỉnh sửa danh mục/ sản phẩm: Sử dụng trực tiếp các nút
ở từng mục.
Các bước đưa sản phẩm lên danh mục:

Bước 1:

Nhấp chọn
, rồi chọn.

Bước 2: Điền các thông tin về danh mục cha.

Bước 3: Chọn
để lưu lại danh mục.

2. DANH MỤC CON

Ví dụ:
à các danh mục con thuộc danh mục cha
.

Bước 1: Nhấp chọn danh mục cha trong đó bạn muốn thêm danh mục con, rồi chọn
.

Bước 2: Điền các thông tin của danh mục con.

Bước 3: Chọn
để lưu lại danh mục.

3. SẢN PHẨM

3.1. Tạo sản phẩm theo thứ tự Danh mục cha > Danh mục con > Sản phẩm.

Ví dụ:
là một danh mục con thuộc danh mục cha
. Trong danh mục con này có các sản phẩm:

Bước 1: Nhấp chọn danh mục con bạn muốn thêm sản phẩm vào, rồi chọn
.

Bước 2: Điền thông tin sản phẩm.

Lưu ý: Các thông tin bắt buộc phải có bao gồm: Tiêu đề, Giá, Ảnh.

Bước 3: Chọn
để lưu lại sản phẩm.

- "Danh mục cha" sẽ xuất hiện sau khi khách hàng chọn "Mua Hàng".

3.2. Tạo trực tiếp sản phẩm

Hiển thị danh sách toàn bộ sản phẩm đã được cập nhật. Ngoài cách tạo danh mục → tạo sản phẩm, tại mục Sản phẩm, người dùng có thể trực tiếp thêm sản phẩm mới.
Lưu ý: Sản phẩm khi thêm bằng cách này mặc định sẽ chưa thuộc danh mục nào, chưa xuất hiện trên tin nhắn của page, vì thế cần chọn một danh mục vào ô Danh mục của sản phẩm để sản phẩm có thể hiển thị với người mua.
Danh mục được chọn ở ô này bắt buộc phải là danh mục con. Danh mục con là danh mục có tên gồm dấu “--” ở đầu.