Bình luận Facebook nâng cao

Cài Đặt Trả lời tự động cho tất cả bài viết

Bước 1: Vào Thiết lập đến Thiết lập bình luận.

Bước 2:

Rồi cài đặt tương tự với tính năng "Bình luận Facebook".

Luư ý là bật:

Tự Động inbox cao cấp

Bước 1: Vào Thiết lập "Bình luận Facebook" và cài đặt.

Bước 2: Chọn Tự Động inbox nâng cao.

Bước 3: Thiết lập Nội dung inbox.

Khi khách hàng inbox vào bài viết thay vì đơn giản gửi 1 dạng văn bản đến khách hàng bạn có thể gửi cả 1 "Hành Động".

Nên dùng "nút ấn", "trả lời nhanh" hay "Slide" để điều hướng khách hàng.

Bước 4: Thiệt lập nội dung khi khách hàng tương tác lại với inbox.

Khi khách hàng tương tác lại với inbox thì tiếp tục bạn có thể gửi tiếp ra 1 "kịch bản".

Bạn có thể dùng kích hoạt kịch bản để làm nhanh hơn.

Hoặc nếu bạn muốn đến phần này để nhân viên tư vấn chọn hành động "Thêm vào nhóm" ( khách hàng đến nhóm khách hàng để thêm nhóm).

Bước 5: Thiết lập nội dung comment.

Lưu ý: Tạo ra nhiều mẫu comment để tránh facebook check point.

Last updated