Gọi giới tính

Chức năng

Gọi giới tính (Anh/Chị) mà User đăng ký với Facebook khi tạo tài khoản trong Kịch bản.

  • Ví dụ:

Cài đặt

1. Cài đặt tại thiết lập

Tại giao diện Chatbot truy cập Thiết lập => Thiết lập chung để tiến hành cài đặt giới tính.

Chọn qua Tab Tương Tác thêm giá trị Cá nhân hoá giới tính.

Điền các Giá trị thực tếTuỳ biến theo hướng dẫn.

Lưu để hoàn thành thiết lập.

2. Cài đặt trong kịch bản

Tại Kịch bản gọi giới tính bằng cách gọi Thuộc tính "gender" theo 1 trong 2 cách:

  • Ấn Shift + 4 sau đó gọi gender.

  • Gọi trực tiếp bằng cú pháp {{gender}}.

Lưu kịch bản và ấn Đến để xem kết quả.

3. Gọi giới tính viết hoa chữ cái đầu tiên (Tuỳ chỉnh)

Tại kịch bản gọi giới tính bằng cú pháp {{gender | capitalize}} để gọi giới tính với chữ cái đầu tiên được viết hoa (Thường dùng để gọi khách hàng khi giới tính ở đầu câu).

Lưu và ấn Đến để xem kết quả.

Last updated