Hướng dẫn cài đặt Widget Tạo đơn đa kênh (CRM)

Chức năng

Đẩy đơn hàng ngay từ Chatbox qua hệ thống CRM mà Doanh nghiệp hiện đang sử dụng.

Cài đặt (Ví dụ với Sapo và tương tự với các bên CRM khác)

Thiết lập CMS tương tự với cài đặt Widget Giao vận.

Tuy nhiên, tại phần cài đặt nhanh chọn CRM cần kết nối sau đó nhập các dữ liệu yêu cầu vào các ô tương ứng.

=> Sau khi nhập các dữ liệu tương ứng bấm "Xác nhận" và tiếp tục cài đặt như Widget Giao vận.

Last updated