Hướng dẫn trả thông tin Form từ Botup về Messenger

Kết hợp giữa Botup.io và Messenger

Sau khi đã có Landing Page trên Botup, tạo Model cho các trường dữ liệu điền thông tin:

Gán model vào các ô nhập dữ liệu:

Tạo backlink trên Bot Bán Hàng:

Sau khi đã có Backlink mới, click vào kịch bản Backlink sau đó copy đường link mới:

Tại Botup Tạo 1 Function mới với Code sau:

(function () {
           window.location.href = `backlink.biến1.[giá trị 1].biến2.[giá trị 2]`;
   //Warning : This feature only support for developer.
});

Tiếp theo, tiến hành chỉnh sửa đường link trong đoạn Code trên:

Cách chỉnh sửa: backlink.biến1.[giá trị 1].biến2.[giá trị 2].

- Backlink = Đường Link Backlink đã Copy phía trên.

- Biến 1 = Tên biến được đặt tuỳ ý (Lưu ý không dấu, không chứa dấu cách).

- Giá trị 1 = Giá trị Model được gán trong ô điền thông tin.

Ví dụ:

Với Form thông tin chứa những trường dữ liệu sau sẽ chỉnh sửa thành:

Gán Funtion mới vào nút:

Hoàn thành Cài đặt trong Botup -> Save -> Publish.

Sau khi Publish sẽ nhận được 1 đường Link Public, đây chính là LINK chạy Chuyển đổi.

Sau khi có link chuyển đổi tiến hành chỉnh sửa thông tin trả về Messenger qua Backlink bằng cách chỉnh sửa Backlink tại Bot Bán Hàng:

Các trường dữ liệu được gọi theo các tên biến được đặt trong Function BotUp:

Ví dụ:

Biến 1 (Họ tên): name -> {{name}}

Biến 2 (Số điện thoại): phone -> {{phone}}

Biến 3 (Email): mail -> {{mail}}

Biến 4 (Địa chỉ): address -> {{address}}

ð Sau khi cài đặt, lưu lại Backlink và bật Backlink:

=> Hoàn thành việc Setup, test lại kết quả đạt được:

Link App test: https://app.botup.io/5efeab46fee52c610433a9bd

=> Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc trả thông tin từ Botup về Messenger.

Last updated