Bot Bán Hàng
Search
⌃K

Thông báo đến vai trò

(Nhận thông báo về Messenger khi khách hàng tương tác với kịch bản có gắn hành động "Thông báo đến vai trò")
Lưu ý: Hành động này chỉ áp dụng tới một người có vai trò trên Fanpage.

1. Thêm Vai trò nhân viên

  • Tại giao diện Chatbot truy cập Thiết lập => Vai trò nội bộ để phân vai trò cho thành viên trên Fanpage.
Truy cập Vai trò nội bộ để phân vai trò
  • Tại giao diện Vai trò nội bộ ấn Enter hoặc gõ tên nhân viên sau đó ấn Enter trong ô tìm kiếm để hiện thị nhân viên trên Fanpage.
Chọn Vai trò cho nhân viên tại Fanpage

2. Cài đặt tại kịch bản

  • Tại kịch bản chọn chức năng Thông báo đến vai trò để nhận thông báo trên Messenger khi có khách hàng tương tác với kịch bản.
Chọn chức năng Thông báo đến vai trò
Chọn vai trò cần nhận thông báo
  • Thêm nội dung thông báo khi có khách hàng tương tác với kịch bản.
Gọi tên khách hàng bằng cách dùng Shift + 4 sau đó chọn trường dữ liệu muốn gọi.
Cài đặt nội dung tin nhắn thông báo khi có khách hàng tương tác với kịch bản
Lưu để hoàn thành Cài đặt