Thông báo đến vai trò

(Nhận thông báo về Messenger khi khách hàng tương tác với kịch bản có gắn hành động "Thông báo đến vai trò")

Lưu ý: Hành động này chỉ áp dụng tới một người có vai trò trên Fanpage.

1. Thêm Vai trò nhân viên

  • Tại giao diện Chatbot truy cập Thiết lập => Vai trò nội bộ để phân vai trò cho thành viên trên Fanpage.

  • Tại giao diện Vai trò nội bộ ấn Enter hoặc gõ tên nhân viên sau đó ấn Enter trong ô tìm kiếm để hiện thị nhân viên trên Fanpage.

2. Cài đặt tại kịch bản

  • Tại kịch bản chọn chức năng Thông báo đến vai trò để nhận thông báo trên Messenger khi có khách hàng tương tác với kịch bản.

  • Thêm nội dung thông báo khi có khách hàng tương tác với kịch bản.

Gọi tên khách hàng bằng cách dùng Shift + 4 sau đó chọn trường dữ liệu muốn gọi.

Last updated