Từ khóa

Từ Khoá: Hỗ trợ chức năng tìm kiếm sản phẩm cho khách hàng. Mặt khác, từ khoá sẽ giúp bot giao tiếp với khách hàng một cách tự nhiên như người.

Mỗi (bộ) từ khóa ứng với một hay nhiều sản phẩm nhất định. Khi khách hàng tìm kiếm bằng cụm từ, nếu cụm từ đó trùng với (bộ) từ khóa, kết quả sẽ hiện thị bằng hành vi như đã được cài đặt.

Làm sao để truy cập Từ khóa ?

1.Thiết lập.

Bước 1. Chọn Chatbot => Từ khoá.

Bước 2. Nhập mẫu từ khóa.

Có thể nhập một hoặc nhiều từ khóa. Từ khóa là tiếng Việt có dấu có ít nhất 5 kí tự.

Lưu ý: Không cần nhập từ khóa không dấu vì những cụm từ tiếng Việt không dấu gần với từ khóa cũng được chấp nhận.

Ví dụ: từ khóa là “kem xôi ly”. “kem xôi li”, “kem xoi li”, “kem xoi ly”, “là những từ ngữ hợp lệ. Nếu khách nhập “xoi li” hay “xôi ly” thì Bot không phản hồi.

Bước 3: Xây dựng hành vi.

Cách 1: Xây dựng hành vi như xây dựng kịch bản.

Cách 2: Kích hoạt 1 kịch bản có sẵn.

Last updated