Hướng dẫn đồng bộ MISA

1. Truy cập trang quản lý của bạn tại MISA eShop. Ví dụ: https://againtest.mshopkeeper.vn/.

2. Ở cột Danh sách bên trái, hãy chọn mục API (1) và ấn Cho phép kết nối.

3. Sao chép các thông tin tương ứng ở mục Thiết lập (2) vào các ô tương ứng tại Merchant.

4. Bấm Đồng bộ MISA để bắt đầu tiến hành đồng bộ.

Last updated