Tổng quan về Chatbot
Bắt đầu với Chatbot
Powered By GitBook
Kết nối giao vận

Kết nối lên đơn với nhiều hệ thống giao vận khác nhau thông qua API mỗi nền tảng.

    Truy cập Thiết lập của Selling Page sau đó chọn "Kết nối giao vận" để tiến hành Kết nối.
    Điền các thông tin yêu cầu và tiến hành đồng bộ.
    Cách điền thông tin vui lòng xem thêm phía dưới.
Last modified 9mo ago
Copy link