Kết nối giao vận

Kết nối lên đơn với nhiều hệ thống giao vận khác nhau thông qua API mỗi nền tảng.

  • Truy cập Thiết lập của Selling Page sau đó chọn "Kết nối giao vận" để tiến hành Kết nối.

  • Điền các thông tin yêu cầu và tiến hành đồng bộ.

  • Cách điền thông tin vui lòng xem thêm phía dưới.

Last updated