Hướng dẫn gửi hàng loạt khách hàng cũ từ ngày lập fanpage

Bước 1: Xin quyền facebook

Link hướng dẫn

Bước 2: Gửi Tin nhắn hàng loạt

1.Đăng nhập Bot bán hàng: Page.botbanhang.vn

2. Nhấn vào Chat bot và đến Chiến dịch

3.Tạo chiến dịch

4.Tên chiến dịch: đặt 1 cái tên bất kỳ

5. Thiết lập: Chọn "Thông báo"- Thông báo là gửi tất cả khách hàng từ lúc lập fanpage

6. Thiết lập chế độ thông báo bỏ qua

7. Đối tượng: Chọn tất cả

Lưu ý nếu muốn gửi thử :

Đối tượng chọn nhóm xác định > enter> chọn nhóm Test.

Nếu chưa có nhóm test >> đến Chat Bot > kịch bản > góc bên phải có sao chép > Đưa id kịch bản này vào: 5d5f4b7ada24980012c21c45 > lưu rồi chạy kịch bản đó sẽ hiện nhóm test

8. Xây Dụng Hành Động

Dạng 1: Slide

  • Kích thước hình ảnh 1080x1080 hoặc 1200x628

  • Tiêu đề và phụ đề: không dùng các từ giảm giá, khuyến mãi ... Mà thường miêu tả sản phẩm và dẫn dắt đến nút ấn

  • Nút ấn: Tối đa 3 nút và thường sử dụng các "chức năng chính sau đây"

Địa chỉ web

Địa chỉ Web: khi nhấn vào nút sẽ đẩy ra 1 link web

Chức năng >> Kích hoạt kịch bản

Để kích hoạt được kịch bản thì bạn phải vào tạo 1 kịch bản trước

Vào chat Bot >> kịch bản để tạo

Với nội dung của kịch bản, bạn có thể tạo hàng loạt các câu từ có trương trình giảm giá, khuyến mãi về sản phẩm của mình

Tìm hiểu thêm về tính năng kịch bản tại đây

Dạng 2: Nút Ấn

Lưu ý: Khi gửi thử 1 nhóm test rồi và muốn sao chép để gửi nhóm tiếp theo hoặc gửi tất cả

Bạn vào chat bot > chiến dịch > chọn chiến dịch mới gửi rồi nhấn vào chiến dịch đó

Nhấn sao chép góc bên phải sao chép chiến dịch

Rồi chọn nhóm đối tượng khác hoặc gưi tất cả